Notulen April 2014

Aanwezig:
Gemeente Leeuwarden: Dhr. van der Molen (wethouder) en mw. Hagen (wijkmanager)
Stichting Wijkpanel Aldlân: Sandra Bosma, Ellen Sienema, Yvonne Wijnja, Netty Sijbesma, Roel de Haan, Tineke Fernhout, Paul Beista, Ulbe-Cees Tjalsma en Femma Plantinga

1. Introductie
Opening door gelegenheidsvoorzitter Ulbe-Cees Tjalsma om half acht. Onder het genot van koffie en thee wordt een voorstelrondje gedaan. Mevrouw Hagen is wijkmanager van Aldlân en de heer van de Molen heeft sinds kort Aldlân als één van de wijken in zijn portefeuille.

Notulen Maart 2014

________________________________________
1. Opening en mededelingen
- Bezoek wethouder voor Groen wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de brief van de werkgroep groen
- Bezoek wijkwethouder 16 april, Rikkie Hagen komt mee

2. Buurtpreventieteam
- Er zijn al acties geweest maar er is nog geen plan. Het wijkpanel gaat pas de mogelijke ondersteuning bepalen nadat er een plan ligt. Tot die tijd geen actie. Uitgesteld tot mei

3. Vaststellen verslag 19-02-2014
- Vastgesteld;

4. Actielijst doorlopen
- Zie actielijst

Notulen Februari 2014

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen verslag 22-01-2014
  N.a.v.:
  - Afspraak wethouder kan worden gemaakt, want collegeonderhandelingen zijn rond
  - Ellen laat weten dat er m.b.t. de energieprojecten folders in de wijkkrant zullen komen en dat er energie-checks bij bewoners worden gedaan
  Tekst: Aanvulling sociale cohesie: Annie doelde op een activiteit in het nieuwe Erasmushiem
   
 3. Actielijst doorlopen
  N.a.v.:

Petitie behoud Leeuwarder Bibliotheken

De gemeente wil de bibliotheken in de wijken Bilgaard, Camminghaburen en
 Aldlan gaan sluiten. Afgelopen week nam de gemeenteraad al het
 principebesluit, vanwege geldgebrek. In of rond 2017 zou de sluiting moeten
plaatsvinden. Dit is funest voor onze jongeren, allochtonen en                                              laaggeletterden, ouderen, gehandicapten en personen die slecht ter been zijn.
 Straks hebben we maar 1 bibliotheek, en dat is de centrale bibliotheek in het
 centrum.
 

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl