NOTULEN JUNI 2014

Opening en mededelingen

Bezoek van Jeugd- en gezinsteam Zuidoost Leeuwarden gaat niet door, omdat het hen niet uitkwam. Ze komen langs in september.
Namens Wijkpanel zijn Annie en Femma naar werkconferentie 3Decentralisatie geweest (gemeente). Hier hebben zij kennisgemaakt met het nieuw opgezette Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam.

Wat is het Buurtservicepunt?

Het Buurtservicepunt bestaat uit laagdrempelige inloopspreekuren in Leeuwarden waar u gratis terecht kunt met vragen over wonen, werken en welzijn.

Hier ondersteunen vrijwilligers u met informatie en advies op hetgebied van bijvoorbeeld uitkeringen, inkomens verruimende maatregelingen, begeleiding naar instanties, het invullen van formulieren zoals inkomstenbelasting, afhandelen van brieven van de overheid, hulp bijadministratie. Bovendien kunnen zij u helpen met het vinden van deverschillende welzijnsdiensten en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening.

Leeuwarders helpen Leeuwarders

Leeuwarders helpen elkaar graag. Als er iemand uit de brand moet worden
> geholpen, staan Leeuwarders snel klaar om hun stadgenoot een handje te
> helpen. Eén organisatie in Leeuwarden is precies vijf jaar geleden opgericht
> om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp nodig hebben en hulp
> willen bieden.
> Met een nieuwe postercampagne en website www.Leeuwardershelpenleeuwarders.nl
> hoopt Stichting Present Leeuwarden de komende tijd nog meer Leeuwarders met

Notulen Mei 2014

________________________________________
Aanwezig: Netty, Marco, Ellen, Hans, Femma, Paul, Sandra, Ulbe-Cees
Afwezig: Ellen, Idil

1. Opening en mededelingen
Als eerste vanavond gaan we op de foto. Deze foto komt op onze website te staan.
Marco deelt mee dat hij stopt met het lidmaatschap van het Wijkpanel. We vinden dit uiteraard jammer, maar begrijpen zijn keuze. We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Verder de mededeling dat er nog niet van alle werkgroepen kopij voor het jaarverslag is aangeleverd. Dit graag nog doen!

Notulen April 2014

Aanwezig:
Gemeente Leeuwarden: Dhr. van der Molen (wethouder) en mw. Hagen (wijkmanager)
Stichting Wijkpanel Aldlân: Sandra Bosma, Ellen Sienema, Yvonne Wijnja, Netty Sijbesma, Roel de Haan, Tineke Fernhout, Paul Beista, Ulbe-Cees Tjalsma en Femma Plantinga

1. Introductie
Opening door gelegenheidsvoorzitter Ulbe-Cees Tjalsma om half acht. Onder het genot van koffie en thee wordt een voorstelrondje gedaan. Mevrouw Hagen is wijkmanager van Aldlân en de heer van de Molen heeft sinds kort Aldlân als één van de wijken in zijn portefeuille.

Notulen Maart 2014

________________________________________
1. Opening en mededelingen
- Bezoek wethouder voor Groen wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de brief van de werkgroep groen
- Bezoek wijkwethouder 16 april, Rikkie Hagen komt mee

2. Buurtpreventieteam
- Er zijn al acties geweest maar er is nog geen plan. Het wijkpanel gaat pas de mogelijke ondersteuning bepalen nadat er een plan ligt. Tot die tijd geen actie. Uitgesteld tot mei

3. Vaststellen verslag 19-02-2014
- Vastgesteld;

4. Actielijst doorlopen
- Zie actielijst

Pagina's

Het Mienskipsfonds