Onkruidbestrijding in Aldlân

Regelmatig wordt het wijkpanel gewezen op overvloed aan onkruid op wegen en trottoirs.  Het wijkpanel heeft dan ook bij de gemeente om verduidelijking gevraagd . 

De gemeente Leeuwarden en Omrin hebben samen afspraken gemaakt over optimale onkruidbestrijding binnen de gemeente. Milieuvriendelijk en volgens een bepaalde ‘beeldkwaliteit’, zodat de openbare ruimte er in Leeuwarden volgens afspraak op het gewenste niveau uitziet. In Leeuwarden wordt door Omrin op wijkniveau onkruid bestreden.

Burendag 2017

Burendag valt dit jaar op 23 september. Wij hopen dat ook dit jaar weer diverse burendag activiteiten georganiseerd worden in onze wijk .
https://www.burendag.nl
Ook dit jaar wil het wijkpanel Aldlân daarbij financieel ondersteunen.

Stuur uw ons plan en kostenraming via het contactformulier
Als er naar schatting minimaal zo’n 15 - 20 personen mee gaan doen sponsort het wijkpanel u voor maximaal € 100! Maak een kort verslagje en een paar leuke foto’s van de activiteit en stuur die naar wijkkrant.aldlan@gmail.com. Leuk voor een volgende editie!

Inloopavond Verkeersremmende maatregelen Beatrixstraat

Op 21 juni werd door het Wijkpanel  in Leeuwarden een druk bezochte inloopavond georganiseerd. Op de in januari jl. gehouden thema avond verkeer was afgesproken dat halverwege dit jaar de meetresultaten  n.a.v  de  invoering van de diverse verkeersremmende maatregelen in de Beatrixstraat met de wijk gedeeld zouden worden.

De meetgegevens werden gepresenteerd door de Gemeentelijke verkeerskundige, de heer  André Busse. Op basis van de meetresultaten  is er sprake van een afname in de verkeersstroom en de snelheid.  

Vooraankondiging Avond Verkeersmaatregelen Beatrixstraat 21 juni

In januari jl. Is op de door het wijkpanel Aldlân georganiseerde thema avond Verkeer met de verkeerskundige van de gemeente Leeuwarden , de heer Andre Busse, afgesproken een avond voor de bewoners Beatrixstraat en omgeving te organiseren over de nieuwe verkeersmaatregelen in deze straat. Deze avond is gepland op 21 juni in de Brasserie van Erasmus. De gemeente zal op deze avond met behulp van cijfers en verder uitgevoerd onderzoek aangeven wat de effectiviteit van de maatregelen is op de verkeersdruk (sluipverkeer) en snelheid.

Gezamenlijk Facebook bericht Aldlânstate en Wijkpanel Aldlân.

Op 12 april presenteerde Aldlânstate haar nieuwbouwplannen. Het nieuwe gebouw staat voor een deel op grondgebied waar nu ook een speelterrein is ingericht. Over de herinrichting van het speelterrein is het bestuur van het Wijkpanel in overleg met wijkbewoners en de Gemeente Leeuwarden.

Op de op 12 april getoonde schetsen staat dat het speelterrein op de huidige plek vervalt en op een andere plek van de grond van Aldlânstate terugkomt. Dat is niet juist, verplaatsing van het speelterrein is nu niet aan de orde. Op 12 april bleek dat er sprake is van een miscommunicatie tussen Aldlânstate en de Gemeente Leeuwarden. De plannen van een aantal betrokken wijkbewoners en het wijkpanel voor de herinrichting van het speelterrein tot buurttuin kunnen wellicht aansluiten bij de inrichting van de tuin van het nieuwe Aldlânstate. Het Wijkpanel Aldlân en Aldlânstate zullen daarover met elkaar overleggen

Nieuwbouw Aldlanstate

Wijkbewoners en wijkpanel zijn via o.a. Facebook uitgenodigd voor een inloopavond over de nieuwbouwplannen Aldlanstate
Zie hieronder de uitnodiging.

UITNODIGING
Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van onze gebouwen noodzakelijk is. Het betreft zowel Heerenhage te Heerenveen als Aldlânstate te Leeuwarden.

Lenteavond: Operatie Steenbreek

Naar aanleiding van onze thema avond Lente Tuin: Operatie Steenbreek. Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl