U bent hier

Informatieavond Verkeer – Verkeersveiligheid in Aldlân

on mrt 5, 2017

Het Wijkpanel Aldlân organiseerde op maandag 24 januari 2017 een informatieavond over verkeer en de verkeersveiligheid. Er waren een 4-tal sprekers die inzicht hebben gegeven over de verkeersveiligheid in het algemeen en de verkeerssituaties in onze wijk. Tijdens deze avond zijn er een aantal vragen gesteld. Een opsomming van deze vragen zijn hieronder uitgewerkt.

Vragen voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) – de heer Robin Inpijn

1. Worden de effecten van de acties van VVN gemeten? - Ja, we proberen dit in kaart te brengen. Objectief: er worden metingen gedaan in de vorm van bijvoorbeeld enquêtes, maar er is te weinig response, waardoor er weinig concrete informatie beschikbaar is. Subjectief: we merken dat burgers het veiliger vinden na een actie van VVN en dat er wel degelijk langzamer wordt gereden.

2. Wordt er gekeken naar de oorzaak zoals sluipverkeer. Wat kan VVN hiervoor betekenen? - VVN bekijkt eerst het probleem, wat is de oorzaak hoe kunnen we hiermee aan de slag. Bijvoorbeeld door acties met burgers te organiseren. Burgers aanspreken op hun verkeersgedrag. Het is veelal het bewust maken wat helpt. VVN is niet een klachteninstituut. VVN zoekt met de burgers naar een oplossing.

3. Heeft VVN een signaleringsfunctie? - Er is een participatiepunt waar burgers een melding kunnen doen over een onveilige verkeerssituatie. VVN verbindt, adviseert en faciliteert mensen die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. Wij ondersteunen dus de burgers om zelf aan de slag te gaan. Dat is dan ook de meest effectieve manier voor de bewustwording van het verkeersgedrag.

4. Waarom worden kinderen ingezet voor deze acties. Kinderen zijn juist een kwetsbare groep. Hoort dit niet bij de overheid en helpen de acties met kinderen echt? - De burgers die meedoen aan deze acties geven aan dat er zeker een positief effect is. Er zijn positieve reacties. Uiteraard heeft handhaving ook effect, maar tot nu toe is heeft het zeker een positief effect op het weggedrag en de verkeerssnelheid.

Vragen voor de Fietsersbond Fryslân - de heer Kees Mourits

1. Wat kan er worden gedaan aan brommers, snorscooters en scooters op het fietspad. Deze veroorzaken vaak een onveilige situatie voor fietsers. - Er zijn onderzoeken geweest in bijvoorbeeld Amsterdam. Daar is uitgekomen dat de lokale wegbeheerder mag besluiten deze groep op de rijbaan te plaatsen. Mogelijk is dit een goed item voor de gemeente (Gemeente Belangen) om dit verder te beoordelen en te bekijken.

2. Geldt dit ook voor de elektrische fietsen (e-bikes) en de speed padelec? - Wat betreft de speed padelec: op dit moment lijkt er geen probleem te zijn in Leeuwarden, binnen de bebouwde kom. Ook deze groep zou op de rijbaan kunnen. Wat betreft de e-bikes: er zijn onderzoeken gedaan naar verkeersonveilige situaties en de snelheden die deze fietsen voortbrengen. Tot op dit moment is niet aangetoond dat er ernstige verkeersonveilige situaties ontstaan.

3. Er is veel irritatie over fietsen op de verkeerde weghelft. De zgn. “spookrijders” - Het is een herkenbaar probleem voor de Fietsersbond. Er wordt daarom ook gekeken naar de reden van kiezen van deze richting. Vaak heeft het te maken met een, voor de fietser, veiliger keuze. Het is dan niet het juiste gedrag volgens de verkeersregels, maar wel veiliger. Dit laatste heeft dan toch de voorkeur.

4. Wat is jullie standpunt t.o.v. het gebruikt van mobiele telefonie in het verkeer? - Dat is zeker geen wenselijk gedrag. Afleiding in het verkeer geeft veel verkeersongevallen. Dit geldt ook voor het gebruik van een mobiele telefoon in de auto. De Fietsersbond geeft dit probleem mee in de fietslessen op scholen en in de algemene voorlichting. Ook hier geldt bewustwording.

Vragen voor de Wijkagente – mevrouw Esther van Minnen

1. Klachten moeten worden gemeld, zodat er wat aan kan gedaan. In Leeuwarden worden klachten gemeld via een meldpunt van de gemeente (14058). Wie is in welke traject het aanspreekpunt en vindt er tussen gemeente en politie overleg plaats inzake deze klachten? - De gemeente is de basis. Op het moment dat de gemeente handhavingsklachten ontvangt, vindt er overleg plaats tussen gemeente en politie. Melding bij de politie mag, maar het heeft veel meer zin om de meldingen bij de gemeente te doen. De gemeente is veel breder als het gaat om oplossingen voor onveilige verkeerssituaties. Bijvoorbeeld de weginrichting. De politie is er alleen voor handhaving en dus een onderdeel van een grote geheel. Allen handhaving is in dit geval niet de oplossing. Er wordt liever naar een structurele oplossing gekeken. Daar is veel meer baat bij.

2. Herken je het geschetste beeld uit het nieuws dat de politie minder doet in handhaving. Er zou een stijgende lijn zijn in onveilig verkeersgedrag door minder handhaving van de politie. Merk je dat in Leeuwarden en heb je hier een andere mening over? - Ja, er is zeker herkenning. Er is een stijgende lijn in onveilig verkeersgedrag door bijvoorbeeld de mobiele telefoons in het verkeer, de toename van het verkeer en de toename van e-bikes. En er wordt minder aan verkeershandhaving gedaan. Dat komt, omdat er aan prioritering wordt gedaan vanuit het Landelijk Ministerie en de politie. Zo krijgen bijvoorbeeld woninginbraken en geweldsdelicten meer prioriteiten en is verkeershandhaving nauwelijks een prioriteit. Verkeersongevallen hebben namelijk te maken met letsel en materiële schade, wat de politie niet direct raakt.

3. Welke overtreding springt er in onze wijk met meeste uit? - Dat zijn de snelheidsovertredingen. De Weideflora en de Stinzenflora zijn hier een voorbeeld van. Dit is een doorgaande weg en nodigt uit om sneller te rijden.

4. Krijgt de politie niet de klacht dat ze er nooit zijn? - Ja, deze klachten zijn er, maar er zijn ook klachten dat we er teveel zijn.

5. Het parkeren bij OBS de Weide is weer een groot probleem. Is hier iets aan te doen? - De wijkagente zal dit opnieuw bekijken.

Vragen voor de Verkeerskundige van de Gemeente – de heer Andre Busse

1. Vanuit de richting van het oude politiebureau naar Zenegroen is een heg die erg uitsteekt over de rijbaan. Kan deze niet worden gesnoeid? - De gemeente kijkt in zo’n situatie eerst naar het snelheidsregime. Is dit 30 km/u dan is dit geen reden voor snoeien, immers er is een snelheidsbeperking en men moet goed opletten. Verder wordt er gekeken naar het zicht en wat acceptabel is. Soms wordt dit besproken met de politie in de zin van toelaatbaarheid en eventueel worden de bewoners gesommeerd de heg te snoeien.

2. Er zouden kleine busjes komen, omdat de grote bussen weg zouden. De ouderen willen graag gebruik maken van het OV, maar de afstand naar de bushalte is nu te ver. Wat is hier de status van? - Er is overleg geweest met de provincie en Heijmans. Het is geen optie om op grote schaal de grote bussen te vervangen voor kleine busjes. De buslijnen 2,5 en 15 zijn wel komen te vervallen vanwege de hoogte beperking van de Stinzenflora. Hiervoor is de Opstapper gekomen (lijn 502). Meer informatie hierover is te vinden op de bushaltes, bushokjes en op de site van Arriva. Ook zal het wijkpanel hier extra aandacht aan geven.

3. Kijken jullie ook naar de voetgangersoversteekplaats op de Weideflora? De oversteek is bijna niet zichtbaar en er worden niet gestopt. - Er wordt over gediscussieerd. Er zijn extra borden geplaatst en de gemeente is van mening dat er verder niets aan te doen is vanuit de gemeente.

4. Het plaatsen van een middenberm op de Aldlânsdyk heeft mogelijk ook extra sluipverkeer uitgelokt. Bewoners moeten omrijden om in de wijk te komen. Aan de andere kant is het verkeer van de Aldlânsdyk naar Stinzenflora afgenomen. - De gemeente heeft de middenberm geplaatst om ongelukken te verminderen en het sluipverkeer te verminderen. Er vindt alleen een kleine discussie plaats.

5. Er worden vaak metingen gedaan door middel van kabels op de weg. Wat doet de gemeente met deze cijfers en waar komen deze terecht. - De cijfers komen terecht in een onderzoeksprogramma. Er is een maandelijks overleg met de gemeentelijke handhaver, wijkzaken en de politie. Ook de verkeerssnelheden worden dan besproken.

6. Bij de Holwortel hebben borden met een smiley gestaan voor 50 km/u. Klopt deze snelheid, omdat hier een onoverzichtelijke situatie van toepassing is? - Ja, deze snelheid is inderdaad 50 km/u. Dit is een doorgaande weg voor de doorstroming van het verkeer in de wijk. Uiteraard is 50 km/u geen verplichting. Het is een maximum. De weg moet het wel toelaten. Ook hier is verkeersgedrag een issue.

7. De gemeente wil de nieuwe verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat na een jaar evalueren. Hier ontstaat discussie over. De meningen verschillen over het feit of er sprake is van een verbetering van de situatie. De gemeente heeft naar verwachting eind maart/april cijfers welke meer inzicht kunnen geven over de effectiviteit van de maatregelen. Er zou wel sprake zijn van een gevaarlijke situatie die is ontstaan voor fietsers die vanuit Aldlân komen en naar Nylân fietsen, omdat vanuit deze richting de auto’s vrij baan hebben. Aan de Fietsersbond wordt gevraagd deze situatie te beoordelen. De heer Van Mourik gaat via zijn eigen website Pieter Christiaan Park een enquête houden over de nieuwe situatie. Zodra de cijfers en analyses vanuit de gemeente bekend zijn, is het Wijkpanel Aldlân bereid een informatieavond te organiseren.

Tot slot: schroom niet om klachten te melden. Dit kan gaan om bladeren/takken op de weg, gladheid, losse tegels en richels in het wegdek, losse putdeksels, gevaarlijke verkeerssituaties, verkeersoverlast etc. De meldingen kunnen worden gedaan bij 14058 (gemeente).

De Fietsersbond heeft een App beschikbaar. Meldingen kunnen worden gedaan op meldpunt.fietsersbond.nl. Verder zijn alle geregistreerde ongelukken in kaart gebracht. U kunt dit vonden op de website: ongelukken.staanhier.nl

Het participatiepunt, meldpunt Veilig Verkeer (VVN) is te vinden op: www.participatiepunt.vvn.nl

Tina Stork
secretaresse Wijkpanel Aldlân

Het Mienskipsfonds