U bent hier

NOTULEN SEPTEMBER 2014

on nov 26, 2014

Opening en mededelingen

Annie heet iedereen welkom.

 

Bezoek Peter Jager over plannen oude Erasmushiem – 19.30u

De huidige locatie van Erasmushiem wordt nieuwbouw, waarschijnlijk koop- en huurwoningen. Het huidige pand wordt gesloopt en de kale locatie wordt opgeleverd. Leyten is de aannemer en gaat het nieuwbouwproject op zich nemen. Qua architectuur wijken de woningen af van de huidige woningen in Aldlân. Er is inmiddels een globaal plan gemaakt en er zijn vanuit de gemeente Leeuwarden randvoorwaarden gesteld. De uitwerkingsplannen (per deelgebied) worden nog gemaakt. Er wordt gefaseerd gebouwd.

Het wordt lastig om het bestaande groen te behouden. Bomen worden verplant. Kan het niet op de huidige locatie dan ergens anders (in de wijk).

Vanuit het panel wordt opgemerkt dat er weinig speelmogelijkheden voor kinderen in de plannen staan. Dit kan nog toegevoegd worden wanneer de uitwerkingsplannen helder zijn.

Er wordt te zijner tijd een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden.

 

Vaststellen agenda

De punten ‘financiering Sinterklaasfeest’ en ‘financiële bijdrage Florastate’ worden besproken voor het bezoek van het Jeugd- en Gezinsteam, i.v.m. een late dienst van Paul.

 

Vaststellen verslag 17 september 2014

- Het plan van het buurtpreventieteam is nog niet binnen.

- De vergunning voor het aanbieden van een studentenhuis aan het Fioringras is aangevraagd. Er wonen inmiddels twee studenten.

- Ellen heeft een gesprek gehad met de wethouder over het verdwijnen van de bibliotheek. De bibliotheek in Aldan gaat dicht.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

Actielijst doorlopen

Paul is akkoord om een nieuwe facebookpagina te maken. Hij zou er voor kiezen niet teveel mensen het beheer te laten doen, maar dat was ook niet het idee.  Sandra en Ulbe-Cees gaan ermee aan de slag en vragen de gegevens op bij Paul.

Datum wijkconferentie wordt 26 februari 2015.

 

Ingekomen stukken

- Mail van meneer van Mourik over verkeersituatie Beatrixstraat. Netty heeft al contact met van Mourik gehad. Annie contact hem i.v.m. zijn vraag/aanbod om samen te werken met het wijkpanel.

- Bericht over aanvraag kerstbomen in de wijk.

- Bezwaarschrift van buurtbewoners tegen de vergunningaanvraag voor het Fioringras.

- Informatiebrief jeugd- en gezinsteam.

- Gespreksverslag werkgroep groen en wethouder I. Diks.

- Tipkrant van Centrum Jeugd en Gezin.

 

Bezoek van het Jeugd- en Gezinsteam – 20.00u

Er zijn twee vertegenwoordigers van het sociale wijkteam en van het jeugd-gezinsteam, Jantina Grijpma-Flapper en Teresa Worlitzsch.

Aldlân valt onder wijkteam Zuid-Oost. Op 1 mei jl. is deze nieuwe setting begonnen. Het jeugd- en gezinsteam is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het jeugd- en gezinsteam is een pilot. Alleen het wijkteam Zuid-Oost heeft een apart jeugd- en gezinsteam. Er zijn nu tien mensen werkzaam binnen het jeugd- en gezinsteam. Het sociale wijkteam bestaat uit zes werknemers.

Er worden steeds meer specialisten vanuit de gemeente en WMO toegevoegd, de wijkverpleegkundige wordt t.z.t. aan het sociale wijkteam toegevoegd. Dit om zoveel mogelijk vragen vanuit het wijkteam te kunnen beantwoorden. Het jeugd- en gezinsteam heeft een pand in Zuiderburen en houdt spreekuur op de basisscholen in de wijk. De wijkteams moeten zichtbaar zijn in de wijken. Er wordt een spreekuur opgezet. De wijkteams willen meedenken met wat er speelt in de wijk of meehelpen aan collectieve projecten.

Het is niet de bedoeling dat de wijkteams de projecten in de wijk gaan overnemen.

 

Het jeugd- en gezinsteam valt niet onder de jeugdzorg. Er wordt terughoudend doorverwezen naar de tweedelijnszorg. Wanneer tweedelijnszorg nodig is wordt er bij de gemeente gekeken welke organisaties contracten hebben met de gemeente voor tweedelijnszorg. Het jeugd- en gezinsteam behandelt niet, het werkt preventief.

De wijkorganisaties/panels zijn nodig om signalen op te vangen in de wijk en door te sturen naar het sociale wijkteam.

 

Gesprek(ken) werkgroep Groen met wethouder Isabelle Diks

Er zijn verschillende contacten met de gemeente geweest afgelopen jaren. Dit stagneert op één punt: snippergroen. Dit snippergroen is overal in de wijk te vinden. De werkgroep groen hanteert een andere visie dan de gemeente. Het gaat over wat verstaan wordt onder openbaar toegankelijk gebied. De gemeente beschouwt het snippergroen als niet toegankelijk gebied. Wil Aldlân zgn tuinwijk blijven, moet niet worden toegestaan dat er op allerlei plekken hoge schuttingen komen.

Er is vergaderd met de gemeente, met de wethouder en een jurist/ambtenaar. Ook de gemeenteraad was vertegenwoordigd met twee CDA’ers. De werkgroep was met vier leden vertegenwoordigd. Het gespreksverslag is naar de leden van het wijkpanel gemaild.

 

Er is in het gesprek niet tot een eenduidige oplossing gekomen.

Het antwoord op de brief die in maart jl. door het wijkpanel naar het College van B&W is gestuurd wordt nog deze maand verwacht. Aldlân is een zogenaamde ‘bloemkolenwijk’, waar juist veel achtertuinen aan de openbare straat grenzen. Wetgeving is gebaseerd op voortuinen aan de openbare straat. Dat is wat het lastig maakt.

 

Planning activiteiten 2014/2015

Burendag (o.a. subsidie aanvragen)

Annie hoorde van Cor Scheepstra dat het NOA ‘iets’ met burendag 2015 gaat doen. Samenwerken als wijkorganisaties is hierin belangrijk. Wie van het panel wil mee gaan organiseren? Eerst gaat Hans bespreken tijdens de NOA-vergadering wat het idee is. Hij rapporteert dit terug in volgende wijkpanelvergadering.

Loop Leeuwarden

Sandra heeft op 28 oktober om 10u een afspraak met een hardlooptrainster. Vanuit Sandra de vraag of er iemand bij aanwezig wil zijn. Ellen en Hans kunnen hierbij aanwezig zijn. Ellen neemt contact op met Sandra.

Wijkconferentie

Dit wordt 26 februari. Iemand moet het initiatief nemen om dit te organiseren en om een spreker in te huren/thema bedenken. Annie legt een ruimte vast, waarschijnlijk in Erasmushiem. Mocht het daar vanwege de verhuizing niet lukken dan wijkgebouw of Oase.

Decemberactiviteiten

- Bijdrage Sinterklaasfeest

Paul is benaderd of het panel een financiële bijdrage wil leveren aan het Sinterklaasfeest. Er is een begroting ontvangen. Dit gaat om een bedrag van 1310 euro, dit is exclusief de kosten voor het draaiorgel. Het NOA heeft inmiddels 500 euro toegezegd. Ook de wijkorganisatie heeft 500 euro toegezegd. Vorig jaar heeft het panel 500 euro toegezegd. Het panel is akkoord om ook dit jaar 500 euro bij te dragen. Het geld komt uit het wijkbudget 2014.

 

- Bijdrage kerstdiner Florastate

We hebben vorig jaar besloten dat een bijdrage voor het kerstdiner niet perse een jaarlijkse traditie zal zijn. Bovendien is de werkgroep sociale cohesie is in contact met Erasmushiem om in samenwerking een kerstactiviteit voor de wijk te organiseren. Ellen gaat een gesprek aan met de penningmeester van Florastate om een begroting op te vragen. Het moet niet een traditie worden om ieder jaar geld te geven, maar het zou ook jammer zijn wanneer het niet meer kan plaatsvinden.

 

- Plaatsen kerstbomen

Kerstbomen plaatsen lukt niet vanwege de vele vergunningen. Er is door de werkgroep sociale cohesie gekeken naar zgn. ‘fairy bells’ (vlaggenmast met lichtjes in de vorm van een kerstboom). Deze bomen kosten eenmalig ongeveer 1000 euro per stuk, inclusief plaatsen, elektriciteit, opruimen en opslag. Er is een prijsopgaaf aangevraagd. Voor de volgende jaren worden alleen de opslagkosten in rekening gebracht.  De werkgroep heeft NOA gevraagd of die bereid is kosten te delen. Er zijn vier invalswegen waar de bomen kunnen worden geplaatst. De werkgroep sociale cohesie heeft in eerste instantie naar drie bomen gekeken. Mocht het goedkoper uitvallen kan er wellicht nog een boom worden aangeschaft.

 

Stand van zaken

Werkgroep Verkeer
Werkgroep Spelen/jongeren
Werkgroep Sociale cohesie

Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om tussen kerst en oud en nieuw een activiteit voor de wijk te organiseren samen met Erasmushiem.

Werkgroep Leefbaarheid
Werkgroep Groen

Mirjam van der Hout stopt na jaren inzet met de werkzaamheden voor de werkgroep groen. Er zijn al twee panelleden vertegenwoordigd in de werkgroep. Een derde uit het panel lijkt ons niet nodig.

Financiën
Website/facebook
NOA

Er is a.s. maandag een spoedoverleg gepland.

Wijkorganisatie/Froskenburch

Bestuur wijkorganisatie heeft besloten om LED-plaza de nieuwe verlichting te laten plaatsen. Het wijkpanel draagt bij aan de kosten voor aan aantal zalen (zie notulen vorige vergadering).

 

Rondvraag en sluiting
Vanaf december zijn de vergaderingen op dinsdagavond!

 

Het Mienskipsfonds