U bent hier

Notulen Mei 2014

on jun 8, 2014

________________________________________
Aanwezig: Netty, Marco, Ellen, Hans, Femma, Paul, Sandra, Ulbe-Cees
Afwezig: Ellen, Idil

1. Opening en mededelingen
Als eerste vanavond gaan we op de foto. Deze foto komt op onze website te staan.
Marco deelt mee dat hij stopt met het lidmaatschap van het Wijkpanel. We vinden dit uiteraard jammer, maar begrijpen zijn keuze. We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Verder de mededeling dat er nog niet van alle werkgroepen kopij voor het jaarverslag is aangeleverd. Dit graag nog doen!

2. Vaststellen agenda
Aanvulling: punt 7e. Nieuwe vergaderdata

3. Vaststellen verslagen maart en april 2014
Beide zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.: er is een afspraak gepland met wethouder Diks voor juni.

4. Actielijst doorlopen
Doorgelopen en geactualiseerd.

5. Ingekomen stukken
a. Folders SLIM wonen (Annie) – ter info
b. Folders Leeuwarden doet Groen (Annie) – ter info werkgroep groen
c. Handboek Wijken en dorpen beleid (Annie) – ter info
d. Evaluatie Sinterklaas 2013 (In bijlage) – ter info
e. Reserveren zaal wijkgebouw (Femma) – naar agendapunt 7e
f. Postbakje wijkgebouw (Femma) – Femma neemt contact op met Ellen hierover
g. Vacature wijkkrant (Femma) – Sandra zet deze op de website

6. Vaste punten
a. Financiën – graag melden bij Ulbe-Cees als je declaratie niet (direct) betaald wordt.
b. Website – geen nieuws.
c. NOA ontwikkelingen – weinig ontwikkelingen – er ontstaat een kleine brainstorm over wat je als NOA kunt doen om aantrekkelijk te zijn voor een ondernemer.
d. Wijkorganisatie/Froskenburch – naar volgende vergadering.

7. Actuele punten
a. Buurtpreventieteam – Femma legt contact n.a.v. binnengekomen mail.
b. Aquaduct – naar volgende vergadering.
c. Burendag – vindt dit jaar niet plaats.
d. Bijdrage wijkkrant (Annie/Ulbe-Cees) – Vraag: geeft het Wijkpanel ook een financiële structurele bijdrage aan de wijkkrant? Ulbe-Cees weet dat we dit niet structureel doen, maar dat we een eventueel tekort aanvullen (samen met de NOA en de Wijkorganisatie). Ulbe-Cees neemt contact op met Ellen over verduidelijking in de financiën.
e. Nieuwe vergaderdata - Femma stelt nieuwe lijst met data op.

8. Werkgroepen
a. Verkeer
Een aantal projecten gaan we afsluiten, omdat hier geen ruimte voor verandering meer in is (Holwortel, Weideflora). Op de website en in de wijkkrant komt een berichtje hierover.
Beatrixstraat: gemeente is hier mee bezig.
Actiepunten na de zomer: markering parkeervakken en bewegwijzering
b. Spelen/jongeren
Naar volgende vergadering.
c. Sociale cohesie
Vragenlijst uitgezet onder vijftig-plussers over aanbod/behoefte aan activiteiten. Verder afspraak gehad met fysiotherapeut Nylân over initiatieven in de wijk om bewoners bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft zich een nieuw lid aangemeld, zij komt uit de ouderenzorg.
d. Leefbaarheid
Mail ontvangen over het losloopveld, direct in contact gebracht met de gemeente.
e. Groen
Op 11 juni organiseert de werkgroep een groen avond. O.a. voorlichting over schuttingen, over het groen rond het aquaduct en van een hovenier.
Verder in afwachting van gesprek met wethouder Diks. De werkgroep geeft aan weinig vertrouwen te hebben in een positieve afloop. In de vergadering bespreken we hoe het verder zal gaan als het voor de werkgroep geen positief resultaat geeft. De werkgroep voelt zich niet begrepen en ziet zelf dan geen andere weg dan te stoppen. Wijkpanel geeft aan dat ze dit zonde vindt, onder andere omdat de werkgroep groen veel goede dingen doet en zou kunnen focussen op álle onderwerpen die met groen in de wijk te maken hebben.

9. Rondvraag en sluiting
Hans meldt zich af voor 18 juni. Marco doet het verzoek om zijn contactgegevens uit de adressenbestanden te halen. Hierna sluit Annie de vergadering.

Het Mienskipsfonds