U bent hier

Notulen April 2014

on jun 8, 2014

Aanwezig:
Gemeente Leeuwarden: Dhr. van der Molen (wethouder) en mw. Hagen (wijkmanager)
Stichting Wijkpanel Aldlân: Sandra Bosma, Ellen Sienema, Yvonne Wijnja, Netty Sijbesma, Roel de Haan, Tineke Fernhout, Paul Beista, Ulbe-Cees Tjalsma en Femma Plantinga

1. Introductie
Opening door gelegenheidsvoorzitter Ulbe-Cees Tjalsma om half acht. Onder het genot van koffie en thee wordt een voorstelrondje gedaan. Mevrouw Hagen is wijkmanager van Aldlân en de heer van de Molen heeft sinds kort Aldlân als één van de wijken in zijn portefeuille.

2. Rondje door de wijk
Hierna lopen we met elkaar een stukje door de wijk waarbij we specifieke situaties bekijken en bespreken. Met name de, al dan niet groene, erfafscheidingen komen aan bod.

3. Om de tafel
Het voornaamste onderwerp waarover het Wijkpanel vanavond wil overleggen, is het groenbeleid. Verder komen de andere thema’s/werkgroepen kort aan bod.

Groenbeleid
De Werkgroep Groen zet zich in voor het behoud van het groen van de wijk en het voorkomen van verloedering. Hierbij lopen zij er echter tegenaan dat er verschil is in uitleg van regelgeving en in definities, en daarmee verschil in handhaving.
Concreet betekent dit dat de werkgroep vindt dat de gemeente in een aantal situaties moet optreden tegen niet-groene erfafscheidingen en dat de gemeente hier het standpunt inneemt dat niet te doen. In de ogen van de werkgroep wordt er hierbij geen eenduidige regelgeving gehanteerd door de gemeente. Dit zorgt ervoor dat er bij de werkgroep het gevoel ontstaat dat hun harde werken niet zinvol is.

De heer van der Molen en mevrouw Hagen laten weten dat het niet de bedoeling is dat dit gevoel er is. Het streven is om samen oplossingen te vinden en het gevoel te hebben dat je beide dezelfde kant op werkt. Aan de ene kant heeft de gemeente zich aan de wet te houden en kan zij in een aantal gevallen niet anders, aan de andere kant moet er voor iedereen het gevoel zijn dat signalen serieus worden genomen.
Bij de front office van de gemeente is ervoor gezorgd dat bekend is welk beleid er op dit gebied wordt gevoerd en worden bewoners uit Aldlân op correcte wijze geïnformeerd. Mevrouw Hagen wijst daarnaast op de positieve dingen, want het mag duidelijk zijn dat de werkgroep groen al een heleboel verbeteringen wél heeft bewerkstelligd.

Besloten wordt dat de werkgroep Groen binnenkort in gesprek gaat met wethouder mevrouw Diks, deze kwestie vallen onder haar portefeuille). Zij heeft zelf al aangegeven in gesprek te willen en de heer van der Molen zet zich er voor in deze afspraak te bespoedigen.

Sociale cohesie
De werkgroep zet zich momenteel in voor het thema eenzaamheid. De wijk kent relatief veel oudere bewoners en het Wijkpanel gaat in eerste instantie de behoefte aan activiteiten in deze doelgroep inventariseren.

Leefbaarheid
Een thema wat blijft spelen is hondenpoep, hier komen wekelijks klachten over. Aldlân kent een losloopveld voor honden.

Verkeer
Er komen veel verzoeken van bewoners binnen. Niet aan alle huidige verkeerssituaties is altijd wat te doen. Wel zet wijkagent Esther van Minnen zich vaak in voor veiligheidszaken.
De heer van de Molen vraagt zich af of er in Aldlân veel problemen zijn met te hard rijden. Dit valt over het algemeen mee. Er wordt gebruik gemaakt van snelheidsmeters, welke ook regelmatig verplaatst worden.

Spelen/jongeren
Een probleem dat de laatste maanden speelt, is de toename van overlast van jongeren wat zich onder andere uit in de vernieling van speeltoestellen. Sinds kort kent Aldlân een werkgroep Buurtpreventie. Deze werkgroep is er gekomen op initiatief van buurtbewoners, welke met elkaar op deze manier een steentje willen bijdragen aan een veilige buurt.

WVTTK en sluiting
In het kort wat er verder ten tafel kwam:
- Omgewaaide bomen na de storm van oktober. De wethouder laat weten dat de gemeenteraad kortgeleden een besluit heeft genomen om een tweede opruimronde te doen. Later zal er met de wijken worden overlegd over eventuele terugplaatsing/vervanging.
- Het Wijkpanel is druk geweest met de gemeentelijke actie verwijderen van lantaarnpalen. Stickeractie is als goed ervaren. De heer van der Molen geeft aan dat dit een project is waar aandacht voor blijft in de gemeente.
- Vraag van het Wijkpanel of er ook weer een wensenlijst bij de gemeente aangeleverd dient te worden. Mevrouw Hagen geeft aan dat de gemeente voortaan van deze methode afziet, omdat het niet meer nodig blijkt om de panels op deze manier focus aan te laten brengen.
- De heer van der Molen deelt mee dat in het collegeprogramma het plan voor een zogenaamd Mienskipsfonds is opgenomen. De bedoeling van dit fonds is dat de gemeente investeert in projecten die vanuit de wijken geïnitieerd zijn en breed gedragen worden. Binnenkort maakt de gemeente bekend hoe mensen initiatieven kunnen aandragen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen.

Rond 21.30 uur dankt de voorzitter iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en sluit hij de vergadering.

Het Mienskipsfonds