U bent hier

Notulen Februari 2014

on apr 14, 2014
 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen verslag 22-01-2014
  N.a.v.:
  - Afspraak wethouder kan worden gemaakt, want collegeonderhandelingen zijn rond
  - Ellen laat weten dat er m.b.t. de energieprojecten folders in de wijkkrant zullen komen en dat er energie-checks bij bewoners worden gedaan
  Tekst: Aanvulling sociale cohesie: Annie doelde op een activiteit in het nieuwe Erasmushiem
   
 3. Actielijst doorlopen
  N.a.v.:
   - Voor jaarverslag: alle werkgroepen een paar regels aanleveren en mailen naar Annie voor 15 maart.
  - Inbraakpreventie avond: wordt doorgeschoven naar najaar.
  - Sandra heeft nieuws over de afvalbakken; de gemeente heeft aangegeven dat zij niet voor nieuwe afvalbakken willen zorgen. Sandra gaat dit navragen bij Rikkie.
   
 4. Ingekomen stukken
  • Brief Himmelwike; ter informatie
  • Mail Femke Woudenberg over bezoek Rikkie en nieuwe wethouder.

We spreken af dat we de wijkmanager plus de nieuwe wethouder uitnodigen voor mei (om zeven uur en dan eerst rondje in de wijk) en dat we Deinum nogmaals uitnodigen voor maart/april.

 • Mail van bewoner over schade aan het wandelpad. Besproken wordt dat dit het beste kan worden aangegeven bij de gemeente via 14 058. Wat wij weten is dat de gemeente ook weer gezorgd voor reparatie nadat er schade is gemaakt door auto’s/ klein werkverkeer. Wij zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het aquaduct gepaard zal gaan met enige overlast.
   
 1. Stand van zaken
  • Financiën - financieel overzicht 31-12-2013
   Toelichting van Ulbe-Cees. Geen bijzonderen. Ulbe-Cees mailt het overzicht rond.
  • Website
   Ulbe-Cees vraagt naar de Facebook koppeling. Paul geeft aan dat dit hem niet lukt, maar gaat er nog een keer naar kijken. Verder vraagt Annie zich af of de notulen op de website zijn verschenen. Sandra geeft aan dat ze dit heeft gedaan.
  • NOA ontwikkelingen
   Geen mededelingen wegens afwezigheid Hans.
  • Wijkorganisatie/Froskenburch
   - Uitnodiging gekregen voor een afspraak over uitbreiding van het wijkcentrum. Dit zal zijn op 4 maart a.s. Paul, Annie en Ulbe-Cees willen hier naartoe.
   - Ontwikkelingen zijn dat er bezoekers in het wijkcentrum zijn die zich niet aan de sluitingstijden willen houden en dat er ongeregeldheden zijn geweest. Het wijkcentrum wil proberen hiertegen maatregelen te nemen, zoals een gebouwverbod.
   - Inmiddels is de financiële situatie iets verbeterd en kan de wijkorganisatie hun lopende rekeningen weer betalen
  • Folder wijkpanel
   Verspreiding in Aldlân-West is klaar, we moeten we nog een aantal gedeelten van Aldlân-Oost. Deze worden ter plekke in de vergadering verdeelt.
  • Buurtpreventie
   Er is op meerdere momenten contact geweest met het buurtpreventieteam. Het buurtpreventieteam komt in maart hun plan van aanpak toelichten op onze vergadering.

 

 1. Brainstormen
  • Teambuilding/visieontwikkeling
   De discussie gaat verder n.a.v. de vorige keer en mogelijke doelen worden besproken. We kunnen dit onder andere gebruiken om structuur te brengen in visie en doelstellingen of om bij andere wijkpanels inspiratie op te doen. Uiteindelijk komen we met elkaar niet tot een gezamenlijk doel en concluderen we dat er niet genoeg animo voor is.
  • Bijdrage Wijkorganisatie
   We willen graag in iets investeren waarmee we een bijdrage leveren aan de wijk/bewoners. Wel lijkt het goed dat de wijkorganisatie zelf suggesties doet. Ellen zal zorgen voor de aanlevering van een lijstje.
  • Burendag

Er is verwarring over of er ‘alleen’ een zomerfeest (voor kinderen/jongeren) komt of dat alle organisaties weer worden betrokken (NOA, sociale cohesie en wijkorganisatie). Ellen neemt hierover contact op met Idil.
 

 

 

 1. Werkgroepen
 • Verkeer
  Vraag van markering parkeervakken bij gemeente neergelegd. Zij zijn met bepaalde nieuwe belijning bezig, maar er is verder geen specifiek budget voor.
  Nieuw werkgroeplid: Cor Dijkstra en Susanne Scholten.
 • Sociale cohesie
  Geen nieuws.
 • Leefbaarheid
  Sandra heeft gisteren posters opgehangen voor de opschoondag en het staat op de website. Folders worden in week 10 verspreid. De opschoondag is op zaterdag 29 maart en Sandra kan zeker nog hulp gebruiken.
 • Spelen/jongeren
  Geen mededeling i.v.m. afwezigheid Idil.
 • Groen
  - Er zijn verschillende handhavingverzoeken verstuurd naar de gemeente. De gemeente doet hier niets mee. De werkgroep is nu bezig met stappen te nemen en mogelijk uiteindelijk dit aan de rechtbank voor te leggen. Paul brengt dit in om te horen hoe het Wijkpanel hier in staat.
  Ulbe-Cees refereert aan wat de rol van het Wijkpanel is, namelijk gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente. De vraag is of je dit via de gerechtelijke situatie dingen wil gaan afdwingen bij de gemeente. Paul laat weten dat dit inderdaad niet het uitgangspunt kan zijn, maar dat het nu wel een stap kan zijn, omdat het al jarenlang met de gemeente is besproken en alle andere mogelijke wegen al hebben doorlopen. Een vervelend gevolg kan zijn dat de goede verhoudingen met de gemeente worden verstoord.
  Aangegeven wordt dat we als Wijkpanel van mening zijn dat alle andere mogelijke stappen moeten worden ondernomen, zoals het schrijven van bezwaarschriften en eventueel  het in de hand nemen van een advocaat. Als Wijkpanel staan we er niet achter om gerechtelijke stappen te ondernemen.
  - Vergoeding werkgroepleden. Eerder is een besluit genomen dat leden in de werkgroep, in tegenstelling tot de wijkpanelleden, geen vergoeding krijgen. Paul geeft aan dat hij dit wil aankaarten, omdat de mensen in de werkgroep veel werk verrichten. Als Wijkpanel juichen we het toe dat we aan de werkgroepleden Groen voor dit jaar (2014) een vergoeding toekomt. Ulbe-Cees en Paul regelen de praktische kant hiervan.

 

Rondvraag en sluiting
Femma vraagt of iedereen voor 1 maart wijzigingen en aanvullingen (zoals nieuwe werkgroepleden) voor het adressenbestand wil aanleveren.
Sluiting om 21.45 uur.

 

Het Mienskipsfonds