U bent hier

Notulen Januari 2014

on mrt 20, 2014

Presentatie energieambassadeur Cor Scheepstra

Cor Scheepstra is aanwezig en vertelt over wat er in Aldlân de afgelopen tijd gebeurd is op het gebied van energiebesparing. Er is de werkgroep Duurzaam Aldlân opgericht, waar inmiddels vijf mensen in zitten. Er ligt een plan van aanpak om o.a. de behoefte in de wijk te inventariseren en bewoners én ondernemers bewust en enthousiast te maken voor energiebesparing.
In maart vinden er twee startbijeenkomsten plaats voor de bewoners.Ook speelt er de actie Buurkracht. Verder schrijft de werkgroep stukken in de wijkkrant en willen zij, naast de informatieavonden, excursies organiseren.

 

Opening en mededelingen

Opening om 20.15u.
 

Vaststellen verslag 18-12-2013

Het verslag wordt voortaan, na vaststelling, weer op de website geplaatst.
Tekstueel:
Blz. 2, punt 6: geen plannen voor jeu de boules baan, maar ideeën.
Blz.3, punt werkgroep Leefbaarheid. Kerstbomen i.p.v. kerstboom.
Hierna is het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Voetjesactie is destijds niet doorgegaan door gebrek aan vrijwilligers. Zou mooi zijn als dit alsnog kan doorgaan en een datum vroeger bekend wordt gemaakt.
 

Actielijst doorlopen
N.a.v.:
- Paul heeft gevraagd om input vóór de tijd en geeft aan het lastig te vinden dat er veel feedback na de tijd veel kwam. Geconcludeerd wordt dat we niet duidelijke afspraken hebben gemaakt en in het vervolg in de vergaderingen beter willen communiceren over de afspraken.

Ingekomen stukken

Mail NL Doet; ter info

 

Nieuws uit de wijk

Flyeractie vuurwerk; verspreiden is goed geslaagd.
Duurzaam Aldlân; al besproken.
Inbraakpreventie; er is een aantal bewoners die een buurtwacht op willen zetten. Marco is bij de bijeenkomst aanwezig geweest, net als de wijkagent, en heeft ook tips gegeven over hoe ze het organisatorisch kunnen opzetten. Er komt verder ook een stuk in de wijkkrant. Ter zijner tijd zullen wij als Wijkpanel voor faciliteiten worden ingeschakeld. Verder: Paul heeft contact met iemand van de gemeente over de borden ten behoeve van inbraakpreventie.
 

Stand van zaken

Afspraak wethouders: Deze is een aantal keer afgezegd door de gemeente. Het is nu onzeker wanneer men wel zeker weten kan en wie portefeuillehouder wordt. Daarom wordt besloten voorlopig niet een nieuwe datum te prikken en te wachten op meer duidelijkheid.
Jaarverslag: Het wijkpanel is verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over de activiteiten in het afgelopen jaar. Dit kan via een conferentie, maar dat doen we dit jaar niet. Besloten wordt dat we een jaarverslag in de wijkkrant van de zomer doen. Annie doet een voorzet en stuurt dit rond voor commentaar.
Teambuilding/visieontwikkeling: N.a.v. gesprek met Rikkie vraagt Annie zich af of we hier iets mee willen doen. Dit kan binnen het Wijkpanel, maar ook met Wijkorganisatie, Wijkpanel, Netwerk Ondernemers Aldlân. Er zijn verschillende gedachten over en we besluiten het op de eerstvolgende vergadering weer te bespreken.
Logo: Annie heeft Harold opdracht gegeven om het woord Stichting in het logo te verwerken. In de vergadering wordt één van de twee voorgestelde logo’s vastgesteld en Annie geeft bij Harold aan voor welk logo wij kiezen en mailt het bestand rond aan iedereen.

 

Werkgroepen

Geen bijzonder nieuws. Wel komt ter sprake dat de werkgroep bezig zal gaan met de scheefstaande/onleesbare verkeersborden in de wijk.

Sociale cohesie

Burendag wordt dit jaar weer groots opgezet, komt in februari op de agenda.
Annie komt met het idee om met kerst een activiteit te organiseren voor de hele wijk. Zelf denkt zij aan een activiteit in het nieuwe Erasmushiem. Andere ideeën als onder de kerstboom of een vuurwerkshow worden ook geopperd. Iets om op te broeden en voor op de komende agenda.

Vuurwerkflyers waren een succes
Flyers voor de opschoonactie (29 maart) liggen nu klaar en worden verspreid
Het nieuwe losloopgebied naast KPN gebouw gaat definitief door
Medio september honden-doedag

Werkgroep heeft folder laten drukken en verspreid in de aandachtsgebieden (zijn in kaart gebracht). Hier is aardig reactie op gekomen en er zijn vele coniferen besteld. In totaal verdwijnen er hierdoor ruim vijftig schuttingen.
Bij de gemeente vier handhavingverzoeken ingediend welke nu worden behandeld.
Roel en Paul weer bij gemeente geweest op gesprek. Aangegeven dat de gemeente verkeerd informeert en dat wij liever zien dat zij de mensen motiveren. Vanuit de werkgroep hebben ze als mystery guest gebeld en dat onderzoekje wijst uit dat de er bij de front office van de gemeente nu de goede informatie geven.
Paul heeft contact met een nieuwe hovenier, omdat de vorige is gestopt. Dit nieuwe contact loopt goed.
Begonnen met kappen van de bomen bij de Drachtsterbrug. Hierover heeft de werkgroep bij de gemeente aangegeven dat we toezien op dat er groen voor terugkomt en daarnaast ook fruitbomen.

 

Rondvraag en sluiting

Paul vraagt zich af hoe het nu zit met de schenking aan de Wijkorganisatie. We hebben eerder besloten dit aan een specifiek product of activiteit te geven. Marco stelt voor dat we als Wijkpanel gaan brainstormen waar wij als Wijkpanel graag een bijdrage aan willen leveren ten behoeve van de wijk.
Marco vraagt zich af hoe de stand van zaken met de markering van de parkeervakken is. Netty geeft aan dat de werkgroep in afwachting is van een reactie van de gemeente. Opgemerkt wordt dat afgesproken is dat de werkgroep met concrete voorbeelden zou komen en de gemeente daarop reageert. Zal daarom nu actief worden opgepakt voor de werkgroep.

 

Het Mienskipsfonds