U bent hier

Notulen December 2013

on feb 5, 2014

Opening

Als voorzitter heet Annie iedereen welkom en in het speciaal wijkmanager mw. Rikkie Hagen en bewoners/energieambassadeurs Jacob Borger en Freddi Burema.

 

Thema: verduurzamen en energiebesparing
Jacob en Freddi geven een toelichting op hun plannen en de achtergrond daarvan. Beide  hebben bij de gemeente via Slim Energie een cursus gedaan. Zo mogen zich nu energieambassadeurs noemen waarvan het de bedoeling is dat die op wijkniveau bewoners gaan enthousiasmeren voor energiebesparing. Verder kunnen zij bewoners informeren (bijvoorbeeld over subsidieregelingen) en advies geven en hebben zij contacten met het energieloket en bedrijven.
De heren willen graag de krachten in de wijk bundelen en een werkgroep opzetten. De plannen die zij hebben is om in de wijk te inventariseren waar behoefte aan is en vervolgens bijeenkomsten te plannen. Mogelijk kan er ook worden georganiseerd dat er collectief kan worden ingekocht.
Afgesproken wordt dat de heren hun eigen gang gaan met het oprichten van een werkgroep. Zij zullen hiervoor ook Cor Scheepstra benaderen, aangezien hij het Wijkpanel heeft benaderd over hetzelfde onderwerp.  Er wordt afgesproken dat wij als Wijkpanel, op hun verzoek, faciliteren in:

Informatieverspreiding via advertentie/artikel wijkkrant
Informatieverspreiding op Facebook site en website
Accommodatie voor bijeenkomsten

 

Vaststellen verslag 20-11-2013
Verslag zonder wijzigingen goedgekeurd.
N.a.v.: Annie heeft met Rikkie Hagen gesproken over schenking aan Wijkorganisatie. Dit kan als de Wijkorganisatie ons een verzoek doet voor een bepaalde thema of activiteit.

Actielijst doorlopen
N.a.v.:
- Duidelijk “Stichting” op facturen vermelden en bij twijfel Ulbe-Cees vragen
- Dit jaar is er ook weer een vergoeding en dat zal worden overgemaakt op de bankrekening
- Idil vraagt of er een bedankje voor werkgroepleden mogelijk is? Ja, dit kunnen de Wijkpanelleden in de werkgroepen zelf initiëren en bij Ulbe-Cees aanvragen.
- Begroting Sinterklaas wordt ingebracht. Er is een extra bedrag van ongeveer tien procent toegezegd en de opmerking wordt geplaatst dat dit voortaan eerst moet worden besproken in het Wijkpanel voordat het wordt toegezegd.

Ingekomen stukken

Mail EHBO cursussen Rode Kruis; Femma stuurt dit naar Wijkorganisatie
Stormhout; Femma stuurt door en wijkpanelleden kunnen zelf ideeën aanmelden
Van Belastingdienst; ter informatie
Mail over naamgeving; ter informatie
Brief van dhr. Scheepstra aan Paul; is (ook) energieambassadeur en verzoekt om samenwerking op het gebied hiervan. Paul nodigt hem uit voor vergadering januari.
 

Thema: plannen en begroting 2014

Wijkmanager Rikkie Hagen geeft een toelichting. De begroting is binnen bij gemeente en ook het stuk voor in de huis-aan-huis krant. Een stuk jaarbudget van 2013 is niet besteed en vervalt hierbij. Ulbe-Cees is hiervan op de hoogte en heeft voor het lopende jaar nog reserveringen ingediend. Rikkie laat weten dat het mooi is om te zien dat er dit jaar veel is gedaan.

Daarnaast gaat Rikkie in op de volgende vragen/wensen die wij als Wijkpanel hebben ingediend:

Fitness – goed idee, gemeente financiert dit niet (WP: ook niet meer gewenst; nu plannen voor een jeu de boules baan)
In stand houden bibliotheek – hierover heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen. Rikkie houdt ons op de hoogte.
Voortzetten vergroening erfafscheiding – gemeente wil dit blijven voortzetten
Toezien op groenonderhoud – dit doet de gemeente op basisniveau en blijft ze doen. Opmerkingen op dit gebied kunnen door bewoners worden doorgegeven via 14 058.

Er komt nog een vraag aan bod over dat de parkeervakken in de wijk veelal onduidelijke begrenzing hebben. Afgesproken wordt dat de werkgroep verkeer de vraag concreet zal maken en zal doorgeven aan de gemeente.
 

Actueel/WVTTK

Vanwege het korte tijdsbestek worden in de vergadering alleen meest actuele of belangrijke dingen. Het volgende kwam aan bod:

Sandra is onlangs door de gemeente uitgeroepen tot zapper van het jaar! Ze heeft deze prijs verdiend door, onder andere, haar inzet voor de opschoondagen en de honden-doedag. Sandra was erg verrast en is nu vooral weer erg enthousiast bezig met nieuwe activiteiten.
Werkgroep Leefbaarheid:

 Voorstel afvalbakken. Hiervoor is inmiddels een ronde gedaan in een deel van Aldlân. Eén conclusie is al dat er bij de bushaltes geen prullenbakken staan. Wordt vervolgd.
Flyers voor opruimen vuurwerk laten drukken. Worden op Oudejaarsdag bezorgd.
Sandra heeft een raadsbijeenkomst bijgewoond. Ging die avond zowel over lichten als hondenbeleid. M.b.t. dat laatste heeft Sandra een nieuw losloopgebied aangedragen (naast KPN gebouw).
Idee voor 2014: grote kerstboom in de wijk
Van plan honden-doedag te organiseren in het najaar 2014
Opschoonactie zal zijn rond maart 2014

Werkgroep Groen:

Gesprek gehad met de gemeente over de handhaving schuttingen. Nog niet geheel op een lijn, maar positief. Toezegging van gemeente dat communicatie front office zal worden verbeterd.
Weer vier nieuwe aanvragen natuurlijke erfafscheidingen toegekend
Een aantal bomen herplant
In de zaak Kruidentuin Kalmoes komt schot; gemeente en bewoners zijn in overleg

Werkgroep Sociale cohesie

Tweede vergadering heeft plaatsgevonden en nu bezig met de vraag: wat kunnen we doen. Er wordt gekeken naar wat op andere plekken is gedaan.

Inbraakpreventie:

Zoals gezegd in vorige vergadering, willen we begin 2014 een avond organiseren. Extra idee van de wijkagent is om a.s. maandag diverse acties te gaan organiseren. Zoals langs de deuren gaan met informatie en de zogenaamde ‘voetjes-actie’ en een tekstkar.
Daarnaast is er het voorstel: borden ‘attentie buurtpreventie’ plaatsen. Een ieder is het erover eens dat dit een goed voorstel is, waarvan overigens eerst wel nader moet worden onderzocht wat de kosten en de baten zijn. Vragen zijn: mogen de borden worden opgehangen, wie kan dit doen, hoe zinvol is het. In eerste instantie wordt antwoord van de gemeente (via Rikkie Hagen) afgewacht.

 

Rondvraag en sluiting
Annie bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering rond 21.30u.

 

Het Mienskipsfonds