U bent hier

Notulen November 2013

on jan 3, 2014

Notulen November

Opening en mededelingen

Na openen is er de mededeling dat Wijkpanel Aldlân nu officieel een stichting is. Met hartelijk dank aan de inzet van Ulbe-Cees. Belangrijk om voortaan in de communicatie ‘Stichting’ erbij vermelden.
 

Vaststellen verslag 16-10-2013

Wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag komt ter sprake:

Lichtmasten: niets officieels meer van gehoord, maar in de krant staat dat de lichtmachten deels terugkomen, met zuiniger lampen
Wijkfeest: Margriet haar actie richting studenten heeft nog niets opgeleverd. Idil vraagt aan Margriet om dit alsnog te proberen.
 

Actielijst doorlopen
Ter sprake komt:
- Voetbalkooi: Idil heeft gebeld met Piter Jelles over of de kooi open kan. Dit is toegezegd met de aanvulling dat als er overlast ontstaat, ze het de openstelling gaan heroverwegen. Verder: op dit moment liggen er veel takken; Sandra gaat bellen naar de gemeente.
- Knippen stukken wijkkrant: Annie heeft dit besproken en er is aangegeven dat er contact met de schrijver is als er in stukken geknipt wordt.

Ingekomen stukken

Kerstbomenactie
Gemeente wil de actie breder opzetten. Dat er een plek komt waar de bomen gebracht worden. Conclusie: maken we geen gebruik van, omdat de scholenactie in onze wijk voldoende is.
Vraag thema duurzaamheid

Mail van twee bewoners die zich afvragen of dit een thema kan worden in de wijk. Zij willen, als energieambassadeur voor de gemeente, mensen informeren over energiezuinig wonen. Ons besluit is om ons hier niet inhoudelijk mee te bemoeien, maar wel gebruik te laten maken van onze (media)kanalen en eventueel faciliteren in accommodatie voor bijeenkomsten. Paul handelt dit verder af.

 

 

 

Actueel

Antwoordformulier en flyer Wijkpanel
Paul gaat met de flyer aan de slag. Over het antwoordformulier: ieder zelf in mail en andere communicatie vermelden: logo, naam, functie en Stichting Wijkpanel Aldlân.
Wijkfeest
Zie punt 2.
Sinterklaas
Niets over bekend vanwege afwezigheid Marco en Ulbe-Cees. Femma vraagt dit na.
Inbraken in Aldlân - inbraakpreventieavond (Paul)
Paul contact gehad met wijkagent; er wordt erg veel ingebroken in de wijk. Idee: een inbraakpreventieavond organiseren. Bij deze wordt besloten deze avond te gaan organiseren. Paul en Sandra nemen dit op zich, in overleg met Esther. Voorstel: namens Wijkpanel alle aanwezigen een buitenlamp of tijdschakelaar aanbieden. Dit wordt akkoord bevonden en gaat van het budget Leefbaarheid af (max. 1000 euro).
 

Stand van zaken

Financiën

Begroting budgetten: eens met het voorstel van Ulbe-Cees dat het overgebleven wijkbudget 2013 wordt gereserveerd aan Spelen.
Vraag over declaraties wijkpanelleden. In principe zijn er naast de standaardvergoeding geen declaraties mogelijk. Bij uitzonderingen kan dit worden voorgelegd.

Stichting
Zie punt 1.
Website
Wordt doorgeschoven naar volgende keer.
NOA ontwikkelingen
Wordt doorgeschoven naar volgende keer.
Wijkorganisatie/Froskenburch
- Vragen gekregen over de pinautomaat die verwijderd is. Hier is naar geïnformeerd en dit besluit wordt niet heroverwogen door de bank.
- Geen bijzondere ontwikkelingen, behalve dat subsidie voor het tweede halfjaar nog niet is ontvangen

 

Werkgroepen

Verkeer
- Er heeft zich een nieuw lid aangemeld
- Annie vraagt zich of hoe het staat met acties m.b.t. bewegwijzering, hier is in het verleden over gesproken. Ook wordt opgemerkt dat veel borden scheef staan of onvoldoende leesbaar zijn. Werkgroep zal dit oppakken.
Sociale cohesie
- Eerste vergadering heeft plaatsgevonden. De werkgroep zal zich eerst richten op het thema ouderen en eenzaamheid.
Leefbaarheid

Geen nieuws

Spelen/jongeren

Overlast jongeren: hiervoor gaan Idil en Margriet met de wijkagent om tafel. Dit gaat om preventie in de toekomst en ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor de actuele zaken ligt bij de gemeente en politie.

Groen
Druk met de lopende zaken als genoemd in eerdere verslagen.
N.a.v. de storm vijf aanvragen gekregen en toegekend.
Het wijzen op het belang van herplanten van bomen na de storm heeft onze aandacht.
Een reactie van mevrouw van Staaveren van de gemeente blijft tot nu toe uit; er zal opnieuw contact worden gezocht.

 

Rondvraag en sluiting

Paul stelt voor om namens het Wijkpanel een schenking van € 2.500 te doen aan de Wijkorganisatie. Wijkorganisatie heeft een belangrijke functie, ook richting jongeren.
In de vergadering komt naar voren dat er bij de panelleden draagvlak voor is, mits de wijkorganisatie aangeeft waar het aan zal worden besteed. Besloten wordt om dit een volgende keer te bespreken waar ook de penningmeester en Rikkie Hagen bij zijn.
Femma vraagt en krijgt input voor de agenda met de wijkmanager (begroting, doelen, budgetten).
Verder brengt Femma in dat afmeldingen voor de vergaderingen voortaan bij Femma kunnen worden gedaan en niet meer bij Annie.
 Annie: blikcontainer is opeens verdwenen. Ellen heeft nagevraagd; blikcontainer komt niet terug, want dit wordt nu gescheiden in de milieustraat zelf
WVTTK: voor de vergadering in december dient elke werkgroep voor te bereiden wat de plannen voor 2014 zijn. Het bestuur zal ook vooroverleg hebben.
Daarnaast dient voor dezelfde vergadering (voor het deel met de wethouders) het rapport van Buro Vijn van Werkgroep Groen te worden gelezen.

 

Volgende vergadering: 18 december 2013 om 19.30uur

Het Mienskipsfonds